Service in China

Tianjin GMS Machine Tool Service Co., Ltd.
2-C-201  Ziyuan Road 13
Huayuan Hi-Tech Industry Park
300384 Tianjin

Fon:    +86 22 5862 7622
Fax:    +86 22 5862 7633

E-Mail:
www.gms.com.cn